نویسنده = علیرضا قنبری
ارزیابی کمی و کیفی چند رقم تجاری پسته در شرایط منطقه مشگین‌شهر

دوره 8، شماره 2، اسفند 1402

10.30466/rip.2022.54048.1221

اسلام نوروزی؛ علیرضا قنبری؛ بهرام دهدار؛ سمیه فهیم


تاثیرمحیط‌های کشت پایه و مواد تنظیم کننده‌ رشد در پرآوری و پینه‌زایی ریزنمونه‌های قره‌قاط (Vaccinum arctostaphylos L.)

دوره 7، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 68-79

10.30466/rip.2022.52577.1094

بهناز رضازاده؛ علیرضا قنبری؛ یونس پوربیرامی هیر؛ موسی ترابی گیگلو؛ موسی زارعی؛ حسن قربانی قوژدی


اثر نوع محیط‌کشت و غلظت‌های مختلف بنزیل‌آدنین بر پرآوری شاخساره‌های زغال‌اخته Cornus mas L.))

دوره 4، شماره 2، آبان 1398، صفحه 107-114

نوید رضوان‌جو؛ علیرضا قنبری؛ مهدی محب‌الدینی؛ موسی ترابی‌گیگلو؛ حمیدرضا حیدری؛ روح‌اله حق‌جویان


بررسی اثر کاربرد اسید هیومیک بر خصوصیات کمی و کیفی میوه کیوی رقم هایوارد

دوره 2، شماره 2، بهمن 1396، صفحه 96-108

هادی محمودی؛ علی اکبر شکوهیان؛ علی اصغری؛ علیرضا قنبری