نویسنده = علی سلیمانی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر شدت هرس بر عملکرد و خواص کیفی میوه و روغن زیتون رقم زرد

دوره 6، شماره 2، اسفند 1400

10.30466/rip.2021.53741.1195

علی سلیمانی؛ احمد قلی یان؛ اسماعیل فلاحی؛ زهرا یوسفی


2. تأثیر تناوب باردهی بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی میوه و روغن زیتون رقم زرد

دوره 4، شماره 2، آبان 1398، صفحه 63-72

هاجر رضایی‌کلج؛ اصغر ابراهیم زاده؛ علی سلیمانی؛ لمیا وجودی مهربانی