نویسنده = علی سلیمانی
تعیین شاخص تناوب باردهی برخی ارقام زیتون در منطقه طارم استان زنجان

دوره 7، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 185-196

10.30466/rip.2021.53736.1194

ابراهیم دستکار؛ علی سلیمانی؛ مهدی طاهری؛ زهرا یوسفی؛ کریم مصطفوی؛ عزیز عبدالهی


تأثیر شدت هرس بر عملکرد و خواص کیفی میوه و روغن زیتون رقم زرد

دوره 6، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 1-9

10.30466/rip.2021.53741.1195

علی سلیمانی؛ احمد قلی یان؛ اسماعیل فلاحی؛ زهرا یوسفی


تأثیر تناوب باردهی بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی میوه و روغن زیتون رقم زرد

دوره 4، شماره 2، آبان 1398، صفحه 63-72

هاجر رضایی‌کلج؛ اصغر ابراهیم زاده؛ علی سلیمانی؛ لمیا وجودی مهربانی