کلیدواژه‌ها = تنوع ژنتیکی
ارزیابی ثبات ژنتیکی در گیاهان کشت بافتی مشتق از درخت خرما با استفاده از نشانگرهای SSR

دوره 7، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 83-94

10.30466/rip.2022.53702.1191

آتنا بستاقی؛ جعفر احمدی؛ رضا ضرغامی؛ مهدی زهراوی


ارزیابی پتانسیل ژنتیکی ژرم‌پلاسم گردو در منطقه ارومیه برای گزینش ژنوتیپ‌های برتر

دوره 5، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 90-107

کیهان طرحی؛ علیرضا فرخزاد؛ راحله قاسم زاده؛ مهدی محسنی آذر


بررسی تنوع پومولوژیکی و مورفولوژیکی ژنوتیپ‌های سیب منطقه سیستان

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 102-113

مجتبی شهرکی؛ نفیسه مهدی‌نژاد؛ براتعلی فاخری؛ لیلا فهمیده؛ مهدی آران