کلیدواژه‌ها = زیتون
اثر مواد کاهنده تعرق بر صفات مورفوفیزیولوژیکی زیتون رقم ماری

دوره 7، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 111-120

10.30466/rip.2022.52506.1083

جواد محزون؛ یاور شرفی؛ سید جلال طباطبایی


اثر مواد کاهنده تششع بر درصد و ترکیب اسیدهای چرب روغن زیتون رقم ماری

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 114-125

جواد محزون؛ سیدجلال طباطبایی؛ یاور شرفی


بررسی ویژگی‌های مورفولوژیکی، عملکردی و میزان عناصر غذایی برگ 11 رقم زیتون کاشته شده در شرایط محیطی منطقه طارم

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 13-22

حبیب شیرزاد؛ وحید نیکنام؛ مهدی طاهری؛ حسن ابراهیم‌زاده